Ερευνητικά

Home/Ερευνητικά

Πεδία

  • Τεχνολογίες Διαδικτύου
  • Βιομετρικές Τεχνολογίες
  • RFID

‘Εργα

Το σύστημα που υλοποιήθηκε έχει ως στόχο να καλύψει τις ανάγκες ενός οργανισμού ο οποίος διαθέτει πολλαπλά σημεία ελεγχόμενης πρόσβασης βασισμένη σε βιομετρικά χαρακτηριστικά.

Στα πλαίσια του έργου, αναπτύχθηκε μια πλατφόρμα για τη διαχείριση του ζωικού κεφαλαίου όσον αφορά θέματα καταγραφής, ελέγχου και παρακολούθησης, η οποία βασίζεται στη χρήση τεχνολογίας RFID και κινητών τερματικών συσκευών (Pocket PCs), με δυνατότητα επικοινωνίας πάνω από ασύρματα και κινητά δίκτυα.

The principal objective of the project was to support and enhance communities of practice for learning and innovation in the area of exhibition development in European natural history museums.

Αντικείμενο του έργου ήταν ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη συστήματος το οποίο θα χρησιμοποιείται για τη διεξαγωγή on-line στατιστικών ερευνών. Για το σκοπό αναπτύχθηκε πρωτότυπο λογισμικό, το οποίο βασίζεται σε διαδικτυακές τεχνολογίες.

Αφορούσε την εισαγωγή εξελιγμένης τεχνολογίας παραγωγής πληρωτικών και την ηλεκτρονική προώθηση των προϊόντων στην αγορά.